Főoldal » Hírek » Kisgépeket lopott el a garázsból - fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bon­tá­si mun­ká­la­to­kat vég­zett a sér­tett csa­lá­di házá­nál, majd kis­gé­pe­ket tulaj­do­ní­tott el tőle. 

A vád­irat sze­rint a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső orosz­lá­nyi férfi 2021 ápri­li­sá­ban bon­tá­si mun­ká­la­to­kat vég­zett a sér­tett komá­ro­mi csa­lá­di házá­ban. Ezalatt az idő alatt a férfi a sér­tett csa­lá­di házá­nak a gará­zsá­ból lánc­fű­részt, sarok­csi­szo­lót, sövény­vá­gót, csa­var­be­haj­tót, vala­mint vágó­ko­ron­go­kat tulaj­do­ní­tott el.

A Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a nyo­mo­zás során a csa­var­be­haj­tó kivé­te­lé­vel meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták az elvitt dol­go­kat, így a sér­tett­nek oko­zott 102.610 forint kár­ból 71.610 forint megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, tovább köte­lez­ze a vád­lot­tat a sér­tett fenn­ma­ra­dó kárá­nak megfizetésére.