Főoldal » Hírek » Kisgyermek megölése a vád - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A nő a vád­irat sze­rint vég­zett egy­éves gyer­me­ké­vel; a Fővá­ro­si Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt kény­szer­gyógy­ke­ze­lést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy har­minc­ki­lenc éves nő egye­dül gon­doz­ta egy­éves gyer­me­két. Az anya kime­rült és úgy érez­te egye­dül nem képes gyer­me­ke fel­ne­ve­lé­sé­re. Emi­att elha­tá­roz­ta, hogy kiolt­ja gyer­me­ke éle­tét, ame­lyet 2020. ápri­lis 4-én, a XVIII. kerü­let­ben meg­tett, majd más­nap ezt beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nővel szem­ben előre kiter­vel­ten, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Figye­lem­mel arra, hogy az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tő véle­mé­nye alap­ján a ter­helt - kóros elme­ál­la­po­ta miatt - nem bün­tet­he­tő, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy  a bíró­ság - a vád­lott fel­men­té­se mel­lett - ren­del­je el kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét.

A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

A hason­ló eljá­rá­si ese­te­ket tag­lal­ja a Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­bi köz­le­mé­nye: https://ugyeszseg.hu/kenyszergyogykezeles-szuksegessege-amikor-a-vademeles-nem-az-elitelest-celozza/