Főoldal » Archív » Kisgyermekekre sem voltak tekintettel a dühöngő vádlottak

Egy kisebb köz­le­ke­dé­si bal­eset vét­len részt­ve­vő­je volt, mégis vád­lot­tá vált az a test­vér­pár, akik az út menti konf­lik­tu­su­kat erő­sza­kos úton, egy 7 és egy 9 éves kis­gyer­me­ket sem kímél­ve akar­ták ren­dez­ni. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a két bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádolja.

2017 júni­us ele­jén az esti órák­ban, a Sarud bel­te­rü­le­tén sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő vád­lot­tak össze­koc­can­tak egy autó­val, amely­ben egy házas­pár uta­zott két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel. Bár a bal­eset­ben senki nem sérült meg, és az anya­gi kár is jelen­ték­te­len volt, a vét­len gép­ko­csit veze­tő – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló - I. rendű vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en kiszállt az autó­ból és fenye­ge­tő­en kia­bál­ni kez­dett a bal­ese­tet okozó gép­jár­mű veze­tő­jé­vel, majd a kezé­vel elkezd­te a szél­vé­dőt ütni. Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta fel­tép­ni a gép­ko­csi ajta­ját is, a rémült sofőr azon­ban magá­ra és csa­lád­já­ra zárta az autót. Az I. rendű vád­lott agresszív maga­tar­tá­sa miatt a kocsi­ba szo­rult csa­lád nagyon meg­ijedt, a gyer­me­kek sírni kezd­tek. Ami­kor a kia­bá­lás­ra a kör­nyék­be­li házak­ból és a temp­lom­ból töb­ben is az utcá­ra jöt­tek, a vád­lot­tak elhagy­ták a hely­színt. A meg­tá­ma­dott csa­lád csak ezt köve­tő­en mert kiszáll­ni az autó­ból, ami­kor azon­ban ész­lel­ték, hogy a vád­lot­tak újra felé­jük haj­ta­nak, az édes­anya a gye­re­kek­kel az egyik házba mene­kült, míg a férj a gép­jár­mű­ben maradt, és azt vissza­zár­ta magá­ra. A vád­lot­tak ekkor már együt­te­sen ütöt­ték és rug­dos­ták a gép­jár­mű­vet, rán­gat­ták az ajtó­kat, miköz­ben kia­bál­tak a benne ülő fér­fi­val. A II. rendű vád­lott még az autó vissza­pil­lan­tó tük­rét is letör­te, mely­ben így 150.000 Ft kárt oko­zott. A két test­vért a kör­nyék­be­li­ek pró­bál­ták jobb belá­tás­ra bírni, míg végül a cse­lek­mé­nyük­nek a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget. A vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg test­vé­ré­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.