Főoldal » Archív » Kiskorú gyerekei előtt bántalmazta volt feleségét a férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon 

A vád­lott és a sér­tett koráb­ban házas­tár­sak vol­tak, házas­sá­guk­ból hét kis­ko­rú gyer­me­kük szü­le­tett, akik a válást köve­tő­en a sér­tet­tel éltek együtt.

2017. ápri­lis 1-én 17.00 óra körü­li idő­ben a vád­lott itta­san bement a sér­tett házá­ba, azon­ban miu­tán a sér­tett látta a volt férje ittas­sá­gát, fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a házat. A vád­lott nem ment el, emi­att közöt­tük vesze­ke­dés ala­kult ki, majd a vád­lott hir­te­len meg­ra­gad­ta az asszonyt, a hajá­nál fogva rán­gat­ni kezd­te, majd egy­szer ököl­lel orron ütöt­te. A sér­tett kime­ne­kült az udvar­ra, azon­ban miu­tán a vád­lott utol­ér­te őt, ismé­tel­ten a hajá­nál fogva megrángatta.

Ekkor a 10 és 13 éves közös kis­ko­rú gyer­me­kük volt ott­hon, akik miu­tán lát­ták a tör­tén­te­ket, pró­bál­ták az apju­kat meg­aka­dá­lyoz­ni abban, hogy az any­ju­kat tovább bántalmazza.

A sér­tett a volt férje bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás inten­zi­tá­sá­ra és a sérült test­tá­jék­ra figye­lem­mel a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A férfi cse­lek­mé­nye súlyos fok­ban veszé­lyez­tet­te a két kis­ko­rú gyer­me­ké­nek szel­le­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét, akik végig­néz­ték édes­any­juk bántalmazását.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon, a bűn­cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.