Főoldal » Archív » Kiskorú gyermeke jelenlétében követett el fegyveres bűncselekményeket egy férfi – elsőfokú ítélet született

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség az ügy­ben tavaly júni­us­ban emelt vádat, amely ered­mé­nyes volt; a bíró­ság a fér­fit vád sze­rint mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt nem jog­erő­sen 5 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

 A vád sze­rint a vád­lott 2015. augusz­tus 2-án az esti órák­ban nyolc éves kis­fi­á­val uta­zott a XIV. kerü­let, Nagy Lajos Király útján köz­le­ke­dő 3-as számú vil­la­mo­son, ahol szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val, a későb­bi sértettel.

Ennek során a vád­lott elő­vett egy való­di­nak lát­szó fegy­vert, azt a másik fér­fi­ra sze­gez­te és a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel. Miu­tán leszáll­tak, a vád­lott a való­di­nak lát­szó fegy­ver­rel fenye­get­ve pénzt köve­telt a sér­tet­től. Ami­kor ennek a másik férfi nem tett ele­get, őt fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen vele a köze­li par­kos rész­re, ahol a vád­lott ismét a sér­tett­re sze­gez­te a való­di­nak tűnő fegy­ve­rét, és köve­tel­te tőle, hogy mond­ja meg neki a sze­mé­lyes ada­ta­it. A sér­tett azon­ban ennek a köve­te­lés­nek a tel­je­sí­té­sét is meg­ta­gad­ta. A vád­lott ekkor elő­vett egy sok­ko­lót, amit meg­pró­bált a sér­tett­hez érin­te­ni, a férfi azon­ban a táma­dó moz­du­la­tok elől folya­ma­to­san kihát­rált, majd egy alka­lom­mal véde­ke­zés­ből, ököl­lel arcon ütöt­te a támadóját.

Nem sok­kal később a vád­lott még egy­szer vissza­ment a hely­szín­re, és az iga­zi­nak lát­szó fegy­ver­rel két­szer tar­kón ütöt­te - az akkor már a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­re váró - sér­tet­tet, majd gyer­me­ké­vel együtt vég­leg távo­zott a helyszínről.

A vád­lott cse­lek­mé­nye során a kis­ko­rú gyer­me­ke mind­vé­gig jelen volt, aki a látot­tak hatá­sá­ra sírva fakadt, ezért őt a közel­ben tar­tóz­ko­dók pró­bál­ták vigasz­tal­ni, illet­ve a cse­lek­mény hely­szí­né­től távo­labb vinni azért, hogy ne lássa az apja magatartását.

A vád sze­rint a vád­lott továb­bá 2016 októ­be­re és 2017 feb­ru­ár­ja között a neve­lé­se, gon­do­zá­sa alatt álló gyer­me­ke isko­láz­ta­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott, a lakó­he­lyét folya­ma­to­san vál­toz­tat­ta, rész­ben Magyar­or­szá­gon, rész­ben kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott a gyer­mek­kel. Ezen idő­szak­ban volt élet­tár­sát - közös kis­ko­rú gyer­me­kük édes­any­ját – pedig tele­fo­non több eset­ben az éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­le­nül sértő cse­lek­ménnyel fenye­get­te meg.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2017 júni­u­sá­ban nyúj­tott be vád­ira­tot fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, és zak­la­tás bűn­tet­te miatt.

A vád­eme­lés ered­mé­nyes volt; a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a múlt hónap­ban hozott első­fo­kú – nem jog­erős - íté­le­tet, amely­ben a vád sze­rint mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat és ezért őt 5 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A kerü­le­ti ügyész­ség az íté­let­tel szem­ben a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.