Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermekeik bántalmazásával fenyegetve zsarolta volt feleségét a börtönből szabadult férfi - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a bör­tön­ből fris­sen sza­ba­dul­va azzal fenye­get­te volt fele­sé­gét, hogy ha nem fizet neki, nem­csak őt, de a közös kis­gyer­me­ke­i­ket is meg­ve­ri.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – és a sér­tett koráb­ban házas­tár­sak vol­tak. Kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sát köve­tő­en a bíró­ság a bon­tó­per­ben a két kis­ko­rú gyer­me­kü­ket az anyá­nál helyez­te el.

Miu­tán a férfi 2022 júni­u­sá­ban sza­ba­dult a bör­tön­ből, tele­fo­non és a nő aka­ra­ta elle­né­re sze­mé­lye­sen is fel­vet­te a kap­cso­la­tot a volt fele­sé­gé­vel. A hívá­sok során, vala­mint az üze­ne­tek­ben a vád­lott külön­bö­ző össze­ge­ket köve­telt az asszony­tól. Elő­ször 500 ezer forint­ra, más­nap pedig már 32 mil­lió forint­ra tar­tott igényt, meg­fe­nye­get­ve a sér­tet­tet, ha nem fizet, elve­szí­ti, ami „szá­má­ra a leg­fon­to­sabb”. A férfi ennek kap­csán kilá­tás­ba helyez­te a kis­ko­rú gyer­me­ke­ik bán­tal­ma­zá­sát is. Azért, hogy köve­te­lé­sé­nek nagyobb nyo­ma­té­kot adjon, a vád­lott – a vele szem­ben idő­köz­ben elren­delt távol­tar­tás elle­né­re - 2022 júli­u­sá­ban a késő esti órák­ban meg­je­lent a nő mun­ka­he­lyén. A sér­tett a volt férje fenye­ge­té­se­i­től meg­ret­tent, a köve­telt össze­gek átadá­sát azon­ban meg­ta­gad­ta.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.