Főoldal » Archív » Kiskorú gyermekeik mellett próbáltak rabolni - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy pár­ral szem­ben, akik Pécsett egy helyi jára­tú buszon pró­bál­tak kira­bol­ni egy idős sér­tet­tet.

A vád sze­rint a férfi és élet­tár­sa 2019 decem­be­ré­ben, a déli órák­ban, itta­san uta­zott Pécsett egy helyi jára­tú buszon két kis­korú – hat és négy éves – gyer­me­kük­kel együtt.

A buszon uta­zott a rok­kant­nyug­dí­jas sér­tett, man­kó­val köz­le­ke­dett. A sér­tett a vál­lán átve­tett, teste mel­lett tar­tott oldal­tás­ká­já­ban tar­tot­ta pénz­tár­cáját és tele­fon­ját. Az egyik meg­ál­ló­nál az idős sze­mély a leszál­lás­hoz készü­lő­dött, ami­kor a nő meg­szó­lí­tot­ta, majd a sér­tett tás­ká­já­ból megpró­bál­ta a pénz­tár­cá­ját kiven­ni. A sér­tett a tás­ká­já­ra ráfo­gott érté­kei védel­me érdekében.

Ami­kor a busz meg­állt és a veze­tő kinyi­tot­ta a jármű ajta­ját, a nő lelök­te az idős sér­tet­tet a busz­ról, majd a busz­meg­ál­ló­ban ismét meg­lök­te a fér­fit, miköz­ben kivet­te a tás­ká­já­ból a pénz­tár­cá­ját. Ekkor a sér­tett egy gyors moz­du­lat­tal vissza­vet­te a pénz­tár­cá­ját, azon­ban a nő dula­kod­ni kez­dett vele. A sér­tett botja a föld­re esett, melyet az elkö­ve­tő fél­re­rú­gott, hogy a sér­tett véde­ke­zé­sét megnehezítse.

Ekkor szállt le a busz­ról a nő élet­tár­sa is, aki a sér­tet­tet a kerí­tés­nek lökte, majd meg­pró­bál­ta ő is elven­ni a pénztárcát. 

Eköz­ben a járat indult volna tovább, a gép­ko­csi­ve­ze­tő az ajtó­kat bezár­ta, miköz­ben a két fel­ügye­let nél­kül hagyott kis­gye­rek a buszon maradt. A többi utas figyel­mez­tet­te a sofőrt a fel­ügye­let nél­kül maradt gyer­me­kek­re, ezért újra kinyi­tot­ta az ajtót, majd a többi utas is szólt a két vád­lott­nak. Az elkö­ve­tők a sér­tett szí­vós véde­ke­zé­se miatt nem tud­ták elven­ni a pénz­tár­cá­ját, így cse­lek­mé­nyük­kel fel­hagy­tak és vissza­száll­tak a buszra.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a rab­lás minő­sí­tett ese­té­nek, vala­mint a kis­ko­rú veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mények közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le öttől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.