Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermekek mellett értékesítették a drogot - videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 42 éves férfi és 28 éves élet­tár­sa 2020-ban hóna­po­kon keresz­tül áru­sí­tott kábí­tó­szert erzsé­bet­vá­ro­si ott­ho­nuk­ban úgy, hogy velük élt a nő két kis­ko­rú - 4 és 2 éves - gyer­me­ke is.

A vád­irat sze­rint a 42 éves férfi és a 28 éves nő élet­tár­sak, akik a meg­él­he­té­sü­ket a 2020. augusz­tus 28-án tör­tént elfo­gá­su­kat meg­elő­ző 3-4 hónap­ban, túl­nyo­mó­részt kábítószer-kereskedésből fedez­ték. A kábí­tó­sze­re­ket a VII. kerü­le­ti közös ott­ho­nuk­ban érté­ke­sí­tet­ték a vevőiknek.

A 42 éves férfi leg­alább két hóna­pon keresz­tül állan­dó vevő­jé­nek napi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett un. kris­tály nevű szert az erzsé­bet­vá­ro­si ott­ho­nuk­ból. A 28 éves nő szin­tén napi rend­sze­res­ség­gel, alkal­man­ként leg­alább 3 adag - így össze­sen mint­egy 270 adag - hasist érté­ke­sí­tett egy másik vevőnek.

A díle­re­ket 2021. augusz­tus 28-án, a VII. kerü­le­ti lakó­he­lyü­kön fog­ták el. A kuta­tás során a nyo­mo­zók a lakás több helyi­sé­gé­ben is talál­tak kábí­tó­sze­re­ket, így un. Ginát és kristályt.

A vád­lot­tak­kal élt közös ház­tar­tás­ban a 28 éves nő két kis­ko­rú – 4 éves és 2 éves – gyer­me­ke. Az élet­tár­sak a kábí­tó­szer érté­ke­sí­tést a gyer­me­kek előtt végez­ték, emel­lett rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak kábí­tó­szert a kis­ko­rú­ak jelen­lé­té­ben, továb­bá a kábí­tó­sze­re­ket könnye­dén elér­he­tő helye­ken tar­tot­ták. A rend­őrök a Ginát a kony­ha­pult szé­lé­ről, a kris­tályt pedig arról a mat­rac­ról fog­lal­ták le, ame­lyen a csa­lád aludt. A szü­lői fel­ügye­le­ti jogo­kat gya­kor­ló anya és élet­tár­sa súlyo­san veszé­lyez­tet­te a két kis­ko­rú gyer­mek testi és erköl­csi fejlődését.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, vala­mint 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a nővel szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 2 év tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A fel­vé­te­len két vevő lát­ha­tó, az egyik bemegy a lakás­ba, a másik a kapu­ban veszi át a til­tott szert. 

A rend­őr­ség a fotó­kat a hely­szí­nen készítette.