Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermekével járt lopni – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 6 lopás hely­szí­ne­i­re vitte magá­val 11 éves nevelt gyermekét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott közös ház­tar­tás­ban nevel­te élet­tár­sa koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó 11 éves fiát. Mivel a férfi állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy 2020. tava­szá­tól bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből sze­rez pénzt. Ennek érde­ké­ben Szen­tes és Csong­rád kör­nyé­ki tanyá­kat kere­sett fel gép­jár­mű­vel, mely utak­ra magá­val vitte a 11 éves fiút is. A vád­lott 2020. már­ci­us 6. és 2020. júli­us 18. napja közöt­ti idő­szak­ban hat alka­lom­mal köve­tett el bűn­cse­lek­ményt úgy, hogy a kis­ko­rú nevelt gyer­mek a vád­lot­tal együtt bement a sér­tet­tek ingat­la­na­i­ba és végig­néz­te azt, de elő­for­dult az is, hogy a gép­ko­csi­ban várta meg a férfit.

A vád­lott a lopá­sok során akku­mu­lá­to­ro­kat, fém­hul­la­dé­ko­kat, éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el jel­lem­ző­en 50.000 forin­tot meg nem hala­dó értékben.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és egyes ese­tek­ben nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott külö­nös és több­szö­rös visszaeső.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.