Főoldal » Hírek » Kiskorú lányt kerítettek a vádlottak – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó nővel és három tár­sá­val szem­ben, aki köz­re­mű­köd­tek abban, hogy egy fiala­ko­rú lány pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végezzen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ke­dő nő 2021 szep­tem­be­ré­ben fel­aján­lot­ta a 14. élet­évét éppen csak betöl­tött sér­tett­nek, hogy ha ő is hason­ló módon sze­ret­ne pénz­hez jutni, akkor bemu­tat neki olyan fér­fi­a­kat, akik­kel ellen­szol­gál­ta­tá­sért sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesíthet. 

Mivel a kis­ko­rú lány könnyű pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­sé­get látott a sex­mun­ká­ban, elfo­gad­ta a vád­lott aján­la­tát, aki­nek a köz­ve­tí­té­sé­vel három fér­fi­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot pén­zért. A vád­lot­tat a kis­ko­rú sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­nek szer­ve­zé­sé­ben töb­ben is segí­tet­ték. Egyik isme­rő­se kun­csaf­tot haj­tott fel neki, illet­ve fuva­roz­ta a kis­lányt, míg a vád­lott test­vé­re és annak élet­tár­sa szin­tén a kis­ko­rú sér­tett szál­lí­tá­sá­ban műkö­dött közre.

Az utób­bi páros­nak lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt is felel­ni­ük kell, mivel az üggyel össze­füg­gés­ben a lakó­he­lyü­kön tar­tott kuta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság 18 db. német, ille­tő­leg bra­zil gyárt­má­nyú puska- és pisz­toly­töl­tényt fog­lalt le, melyek tar­tá­sá­ra a vád­lot­tak nem ren­del­kez­tek engedéllyel.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó nővel és a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó pénz­ből is része­sü­lő isme­rő­sé­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg test­vé­ré­vel és annak élet­tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg a kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pek a vád­lot­tak által enge­dély nél­kül tar­tott lősze­rek lefog­la­lá­sa során készültek.