Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Kiskorú osztálytársukat bántalmazták – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A fiúk az isko­la­ud­va­ron kis­ko­rú osz­tály­tár­su­kat játék során föld­re vit­ték, lefog­ták, miköz­ben gyer­mek­ko­rú tár­suk a hanyatt fekvő sér­tett szá­já­ba füvet, kavi­csot és homo­kot tömött. Az ide­gen anyag okoz­ta meg­be­te­ge­dés miatt a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak gyer­mek­ko­rú tár­suk és a sér­tett kis­ko­rú fiú egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő álta­lá­nos isko­la tanu­lói, bará­ti viszony­ban vol­tak. 2022. már­ci­us végén az isko­la udva­rán játék köz­ben a két vád­lott és a gyer­mek­ko­rú fiú elő­ször egy másik kis­ko­rú fiút pró­bál­tak meg meg­fog­ni és a fűben hem­per­get­ni, de ő véde­ke­zett és elfu­tott. Ezután a sér­tett­hez men­tek, lefog­ták a keze­it, föld­re vit­ték, hanyatt fekvő hely­zet­ben tar­tot­ták, amíg a gyer­mek­ko­rú fiú a szá­já­ba füvet, kavi­csot és homo­kot tömött, amit a sér­tett lenyelt.

A fia­ta­lok ezután elen­ged­ték a fiút és távoz­tak, a sér­tett viszont a tör­tén­te­ket szé­gyell­te elmon­da­ni, így taná­ra­i­nak és szü­le­i­nek sem szá­molt be az ese­mény­ről. A követ­ke­ző napok­ban egyre rosszab­bul érez­te magát, szü­lei orvos­hoz vit­ték, ahon­nan kór­ház­ba utal­ták és két­szer meg­mű­töt­ték.

A sér­tett szer­ve­ze­té­be jutott ide­gen anyag okoz­ta meg­be­te­ge­dés köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett, éle­tét a szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellá­tás men­tet­te meg. A cse­lek­mény, és az azt köve­tő gyógy­ke­ze­lés a gyer­mek szá­má­ra pszi­chés trau­mát is oko­zott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott, egy­ide­jű párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel és külön maga­tar­tá­si sza­bály elő­írá­sá­val.