Főoldal » Hírek » Kiskorú sértetteket csábított el közösségi platformon egy férfi – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az egyik közös­sé­gi plat­for­mon több kis­ko­rú lányt pró­bált elcsá­bí­ta­ni, rész­ben sikerrel. 

A har­min­cas évei ele­jén járó férfi több pro­fil­lal is regiszt­rált az egyik közös­sé­gi oldal­ra, ahol magát tizen­éves­nek adta ki. Ezután 2018 tava­sza és 2020 nyara közöt­ti idő­szak­ban több tizen­ne­gye­dik élet­évét még be nem töl­tött lánnyal is fel­vet­te a kap­cso­la­tot. A cse­te­lé­sek során a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött, majd arra pró­bál­ta őket ráven­ni, hogy nemi szer­vük­ről küld­je­nek neki képe­ket. A lányok egy része erre haj­lan­dó is volt. Volt olyan lány is aki­nek pedig - erre irá­nyu­ló kérés nél­kül - a férfi kül­dött olyan vide­ót amin önki­elé­gí­tést végez.

Ezen túl a vád­lott több ízben azt is kérte a leve­le­zé­sek során, hogy a lányok sze­mé­lye­sen is talál­koz­za­nak vele és léte­sít­se­nek sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot is, ami­ért akár fizet­ne is nekik.

2018 nya­rán az egyik sér­tett­nél a fér­fi­nak sike­rült is elér­nie, hogy talál­koz­za­nak 2-3 alka­lom­mal sze­xu­á­lis együtt­lét céljából.

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a fér­fi­vel szem­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge vala­mint több­rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.