Főoldal » Archív » Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia - vádat emelt az ügyészség

A vád sze­rint egy har­minc­egy éves férfi álné­ven, magát is kis­ko­rú­nak kiad­va ismer­ke­dett meg a jel­lem­ző­en tizen­négy év alat­ti fiúk­kal, aki­ket ezután fenye­ge­tés­sel vett rá, vagy pró­bált ráven­ni arra, hogy vide­ó­hí­vás kere­té­ben előt­te sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végezzenek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016 feb­ru­ár­ja és 2016 novem­be­re között az egyik ismert közös­sé­gi olda­lon álné­ven, magát tizen­négy - tizen­hat éves­nek kiad­va lét­re­ho­zott egy pro­filt első­sor­ban azért, hogy kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba lépve, sze­xu­á­lis vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben, tőlük intim tar­tal­mú fény­ké­pe­ket sze­rez­zen meg.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en, a vele ily módon kap­cso­lat­ba kerü­lő egyes kis­ko­rú sze­mé­lye­ket arra hívott fel, hogy vide­ó­hí­vás­ban végez­ze­nek előt­te sze­xu­á­lis cselekményt.

Azo­kat a kis­ko­rú­a­kat, akik erre nem vol­tak haj­lan­dó­ak, a vád­lott azzal fenye­ge­tett meg, hogy a róluk koráb­ban meg­szer­zett fény­ké­pe­ket a közös­sé­gi olda­lon keresz­tül az isme­rő­se­ik, csa­lád­juk szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé teszi.

A vád­lott min­den eset­ben tudo­más­sal bírt a vele kap­cso­lat­ban lévő sze­mé­lyek valós élet­ko­rá­ról, így arról, hogy mind­annyi­an kis­ko­rú­ak, akik a leg­több eset­ben a tizen­ne­gye­dik élet­évü­ket sem töl­töt­ték be.

Az ügy­nek tizen­egy kis­ko­rú sér­tett­je van, közü­lük a leg­fi­a­ta­labb a cse­lek­mény ide­jén tizen­egy éves volt.

A vád­lott ezen kívül a mobil­te­le­fon­ján öt kis­ko­rú fiú­tól meg­szer­zett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, fotó­kat tárolt.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek több rend­be­li minő­sí­tett esete, sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kerü­le­ti ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Az ügyész­ség a külön­le­ges bánás­mó­dot igény­lő kis­ko­rú sér­tet­tek érde­ke­i­nek védel­me érde­ké­ben a tár­gya­lás egé­szé­ről a nyil­vá­nos­ság kizá­rá­sát indítványozta.