Főoldal » Hírek » Kiskorúakat gázolt el egy férfi, az egyik elhunyt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. feb­ru­ár 26-án, Sár­ke­reszt­úron, elgá­zolt két kis­ko­rút, akik közül az egyik elhunyt.

A gya­nú­sí­tott dél­után sze­mély­gép­ko­csi­val a hara­go­sa háza elé haj­tott, szó­vál­tás­ba került a fér­fi­val, akit verés­sel fenye­ge­tett meg, majd elhagy­ta a hely­színt. A férfi rövid idő után vissza­tért, és autó­val a ház előtt tar­tóz­ko­dó férfi és két gyer­me­ke közé haj­tott, az egyik kis­ko­rút fron­tá­li­san elütöt­te. A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi első kere­ke­i­vel a gyer­mek tes­té­re ráhaj­tott, hát­ra­me­net­be vál­tott, és újra áthaj­tott a föl­dön fekvő sér­tet­ten, majd a hely­szín­ről elme­ne­kült. Mene­kü­lé­se során elso­dor­ta a másik gyer­me­ket is.

A kis­ko­rú sér­tett olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt. A kis­ko­rú - akit a férfi elso­dort - könnyű sérü­lést szenvedett.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint a ter­hel­ti és sér­tet­ti csa­lád között elmér­ge­se­dett viszony­ra tekin­tet­tel fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.