Főoldal » Hírek » Kiskorúaknak is árulta a kristályt a lajosmizsei díler - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki lajos­mi­zsei laká­sán egy éven át árul­ta a „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű kábí­tó­szert. A kábí­tó­szer­ből két 18 év alat­ti sze­mély­nek is adott el.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei férfi 2021 júli­u­sá­tól kez­dő­dő­en egy éven át a lajos­mi­zsei laká­sá­ban várta a kris­tályt vásár­ló vevő­it. A vád­lott a kábí­tó­szert 0,1 gramm töme­gű alu­fó­lia pak­kok­ba cso­ma­gol­ta és ada­gon­ként 1.000 forin­tért értékesítette.

A férfi több mint 10 sze­mély­nek érté­ke­sí­tett a kábí­tó­szer­ből, közü­lük ket­ten is 18 év alat­ti­ak vol­tak. Az elkö­ve­tő mind­két kis­ko­rú­ról tudta, hogy még nem töl­töt­ték be a 18. élet­évü­ket, ennek tuda­tá­ban is adott el nekik kábí­tó­szert. Egyi­kük ráadá­sul a vád­lott rend­sze­res vásár­ló­ja volt, leg­alább 60 alka­lom­mal vásá­rolt tőle kris­tályt. A kis­ko­rú vevő azon­ban még így is jelen­tő­sen elma­radt a férfi leg­na­gyobb vásár­ló­já­tól, aki kilenc hónap alatt 150 pakk kris­tályt vásárolt.

A vád­lott egy év alatt közel negyed mil­lió forin­tot kere­sett a kábí­tó­szer értékesítésével.

A férfi tevé­keny­sé­gé­nek a kecs­ke­mé­ti rend­őrök akci­ó­ja vetett véget, akik 2022. augusz­tus 2. nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, vala­mint 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és az érté­ke­sí­tés­ből befolyt vagyon ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pen egy kris­tályt tar­tal­ma­zó alu­fó­lia pakk lát­ha­tó, amit a nyo­mo­zó ható­ság fog­lalt le.

Alufóliába csomagolt kábítószer