Főoldal » Archív » Kiskorúaktól rabolt egy 13 és egy 14 éves fiú Budapesten - vádemelés

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők vipe­rá­val, gázspay-vel, más eset­ben kés­sel támad­ták meg a hoz­zá­juk hason­ló korú gye­re­ke­ket azért, hogy az érté­ke­i­ket meg­sze­rez­zék.

A vád­irat sze­rint a két - elkö­ve­tés­kor 13, vala­mint 14 éves - fiú két külön­bö­ző alka­lom­mal, 2017. szep­tem­ber 24., majd szep­tem­ber 27. nap­ján táma­dott meg 13-15 év körü­li kis­ko­rú­a­kat azért, hogy a tele­fon­ja­i­kat, és pén­zü­ket meg­sze­rez­zék. A fia­ta­labb táma­dó ezen túl­me­nő­en, a két ese­tet meg­elő­ző napok­ban is elkö­ve­tett egy hason­ló rablást.

Mind­egyik eset­ben a IX. kerü­let, Híd­épí­tő utcá­nál lévő régi vásár­csar­nok romos épü­le­té­nél sze­mel­ték ki az áldo­za­to­kat, akik­hez – egy eset­ben négy isme­ret­len fia­tal férfi tár­suk­kal együtt – oda­men­tek, majd vipe­rá­val, gázspray-vel fenye­get­ve köve­tel­ték tőlük az érté­ke­i­ket. Aki ellen­ke­zett, azt bán­tal­maz­ták, volt olyan kis­ko­rú, akit a két fia­tal­ko­rú ököl­lel ütött, majd miu­tán föld­re került, ott tovább rug­dos­ták. A fiú­nak végül vérző fej­jel sike­rült elme­ne­kül­nie a táma­dói elől. Egy másik eset­ben a 13 éves elkö­ve­tő kést szo­rí­tott az egyik kis­ko­rú sér­tett comb­já­hoz, és úgy köve­tel­te tőle az értékeit.

Az ügy­nek össze­sen 8 kis­ko­rú sér­tett­je van, akik­től a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak vagy együtt, vagy a 13 éves rabló egye­dül, erő­szak­kal, vagy fenye­ge­tés­sel elvet­te, illet­ve meg­pró­bál­ta elven­ni az értékeit.

A két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge több rend­be­li - rész­ben cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett - rab­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve kísér­le­té­vel vádolja.

A 13 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben a tör­vény alap­ján csak intéz­ke­dés alkal­maz­ha­tó, ezért az ő vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség a vád­irat­ban. Az elkö­ve­tés­kor a 14. élet­évét már betöl­tött tár­sá­val szem­ben pedig fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul az ügyé­szi indítvány.