Főoldal » Archív » Kiskorúval akart szexuális cselekményt végeztetni – Vas megyében vádat emeltek ellene

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki fényes nap­pal kis­ko­rú fiút von­szolt egy romos épü­let­be, azért hogy vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végezzen.

A vád sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 6-án dél­idő­ben leszó­lí­tot­ta Szom­bat­he­lyen a piac­nál lévő alul­já­ró­ban a tizen­két évnél is fia­ta­labb sér­tet­tet, majd meg­ra­gad­ta a kar­ját, és a gyer­mek til­ta­ko­zá­sa elle­né­re a közel­ben talál­ha­tó elha­gyott kaszi­nó épü­le­té­hez von­szol­ta, azért, hogy vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesítsen.

A férfi behúz­ta az ellen­ál­ló sér­tet­tet a romos kaszi­nó­ba. Amíg a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re meg­fe­le­lő helyi­sé­get kere­sett az elha­gya­tott épü­let­ben, a sér­tett elme­ne­kült a hely­szín­ről, emi­att nem jött létre köz­tük sze­xu­á­lis kapcsolat.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.