Főoldal » Hírek » Kiskorúval végzett szexuális cselekményeket egy férfi

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki tizen­négy év alat­ti fiú­ról mez­te­len fel­vé­te­le­ket készí­tett és vele sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett.

A férfi isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó sér­tett fiú a cse­lek­mény ide­jén még nem volt tizen­négy éves. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2018. janu­ár­ja és szep­tem­be­re közöt­ti idő­szak­ban, több ízben is elhív­ta magá­hoz a kis­ko­rút. A laká­sá­ban róla nyíl­tan sze­mé­rem­sér­tő beál­lí­tá­so­kat tar­tal­ma­zó, mez­te­len képe­ket készí­tett. Emel­lett a férfi sze­xu­á­lis vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben a kis­ko­rú­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett.

A fér­fit sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­vel és tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­tel elké­szí­té­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben hason­ló cse­lek­mény miatt már folyt eljá­rás, és más sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett hason­ló cse­lek­mény miatt jelen­leg is folyik elle­ne büntetőeljárás.