Főoldal » Archív » Kislánya jelenlétében akart leugrani a hídról az asszony

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az anyá­val szem­ben, aki ita­lo­zott, csa­var­gott és súlyo­san elha­nya­gol­ta a gyermekét.

A vád­lott egye­dül nevel­te a 2010-ben szü­le­tett kis­lá­nyát, aki­vel Doro­gon, egy önkor­mány­za­ti lakás­ban éltek. Az ille­té­kes ható­ság 2017 máju­sá­ban a sér­tett véde­lem­be véte­lét ren­del­te el, mert az asszony rend­sze­re­sen ivott, továb­bá az alkal­mi isme­rő­se­i­vel, illet­ve bará­ta­i­val több napon keresz­tül csa­var­gott, szó­ra­ko­zott, miköz­ben a gyer­me­két vagy magá­val vitte, vagy vélet­len­sze­rű­en másra bízta.

A szülő a ható­sá­gok több­szö­ri fel­hí­vá­sa elle­né­re sem vál­toz­ta­tott az élet­vi­te­lén, így ami­kor műkör­mös­höz ment, a sér­tet­tet egy rövid ideje meg­is­mert csa­lád­ra bízta, ami ahhoz veze­tett, hogy a kis­ko­rú sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény áldo­za­ta lett. Ennek elkö­ve­tő­jét idő­köz­ben elítél­ték. Az asszony nem tar­tot­ta szük­sé­ges­nek a kis­lány pszi­cho­ló­gus szak­em­ber­rel tör­té­nő segí­té­sét, a trau­ma feldolgozását.

A vád­lott nem tar­tot­ta tisz­tán a gyer­me­ket, a ruhái ren­de­zet­le­nek, koszo­sak, dohány­sza­gú­ak vol­tak, több alka­lom­mal nem az élet­ko­rá­nak meg­fe­le­lő mére­tű ruhát hordta.

Az anya  2017. júli­us 09-én, az esz­ter­go­mi Mária Valé­ria hídon tar­tóz­ko­dott ittas álla­pot­ban. Han­go­san kia­bált, és meg­pró­bált leug­ra­ni az aktu­á­lis part­ne­ré­vel együtt, miköz­ben az akkor hét éves sér­tett is velük volt, aki rend­kí­vül meg­ijedt, reme­gett, míg a rend­őrök kiérkeztek.

Több­ször elő­for­dult 2017 nya­rán az is, hogy az asszony vásá­rol­ni indult a lakás­ból, ahová több napon keresz­tül nem tért vissza, így a sér­tett­nek meg­fe­le­lő vál­tó­ru­hát, élel­met, tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­sé­get nem biz­to­sí­tott. A kis­lány sok­szor tanú­ja volt a vád­lott és férfi isme­rő­sei ita­lo­zá­sa­i­nak, illet­ve akkor és ott aludt el, ahol éppen az édes­any­já­val tar­tóz­ko­dott. Az asszony rend­sze­re­sen annyi­ra leit­ta­so­dott, hogy a kis­ko­rú fel­ügye­le­tét nem tudta ellátni.

A vád­lott a szü­lői köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, és ezzel a kis­lá­nya testi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A gyer­me­ket az idén neve­lő­szü­lő­nél helyez­ték el.