Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Kislánya szeme láttára lopott fülbevalót az áruházban egy nő- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 27 éves nővel szem­ben, akit nyolc éves gyer­me­ké­nek tár­sa­sá­gá­ban áru­há­zi lopá­son értek tetten. 

 A vád­irat sze­rint, a nő 2020. janu­ár 25-én dél­után a kis­lá­nyá­val az egyik ismert hazai áru­ház­lánc mező­kö­ves­di üzle­té­be ment vásá­rol­ni. Az üzlet­ben a nő lopá­si szán­dék­kal, a gyer­mek szeme lát­tá­ra a polc­ról elvett és elra­kott egy bizsu fül­be­va­lót, majd szin­tén elvett egy tor­na­zsá­kon lévő boj­tot, melyet a gyer­mek ruhá­za­tá­ban rej­tett el.

A lopást az áru­ház biz­ton­sá­gi őre a kame­ra­fel­vé­te­len ész­lel­te, majd mikor a vád­lott fize­tés nél­kül távoz­ni akart az üzlet­ből fel­tar­tóz­tat­ta őt.

A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyé­vel a gyer­me­ke  neve­lé­sé­re, fel­ügye­le­té­re és gon­do­zá­sá­ra irá­nyu­ló fel­ada­tá­ból eredő köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, mellyel a kis­ko­rú erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.