Főoldal » Hírek » Kisteherautóval akartak 24 migránst Ausztriába juttatni az embercsempészek – fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség két török-holland ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik 2021. júli­us végén 24 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akar­tak Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád­irat sze­rint a 39 éves vád­lott és 57 éves társa két kis­te­her­au­tó­val 2021. júli­us 27-én érke­zett Magyar­or­szág­ra, majd más­nap mind­ket­ten a szerb-magyar határ köze­lé­be utaz­tak, ahol a fia­ta­labb elkö­ve­tő a gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. A tizen­négy török, két iráni és nyolc afgán állam­pol­gár­sá­gú mig­ráns Szer­bia felől, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, enge­dély nél­kül és a szük­sé­ges okmá­nyok hiá­nyá­ban jutott Magyar­or­szág terü­le­té­re, azzal a cél­lal, hogy az ország­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel Auszt­ri­á­ba szál­lít­sák őket tovább.

A fur­gon áru­szál­lí­tás­ra ren­delt, kapasz­ko­dók és vilá­gí­tás nél­kü­li rak­te­ré­ben a 24 fő csak rend­kí­vül zsú­fol­tan, kényel­met­len test­hely­zet­ben, a biz­ton­sá­gos uta­zás­ra alkal­mat­lan módon fért el, az őket szál­lí­tó férfi pedig a nyári meleg­ben mint­egy nyolc órán át tartó út során az egész­sé­gi álla­po­tu­kat egyet­len alka­lom­mal sem ellenőrizte. 

Hala­dá­suk köz­ben a másik férfi az eset­le­ges rend­őri intéz­ke­dé­sek meg­elő­zé­se, elke­rü­lés érde­ké­ben úgy­ne­ve­zett elő­fu­tó­ként segí­tet­te a mig­rán­sok aka­dály­ta­lan szál­lí­tá­sát, azzal, hogy a vádlott-társával mind­vé­gig tele­fo­nos kap­cso­la­tot tartott. 

Ezzel együtt a rend­őrök 2021. júli­us 29-én este Deve­cser, illet­ve Som­ló­vá­sár­hely köze­lé­ben mind­ket­tő­jük gép­ko­csi­ját meg­ál­lí­tot­ták a 8-as számú főúton, melyet köve­tő­en őri­zet­be véte­lük­re, majd letar­tóz­ta­tá­suk­ra került sor, míg a mig­rán­so­kat ide­gen­ren­dé­sze­ti intéz­ke­dés alá vonták.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá kiuta­sí­tá­suk­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk tar­ta­mát pedig tíz évben álla­pít­sa meg.