Főoldal » Hírek » Kisteherautóval szállított 40 migránst a bíróság elé állított embercsempész - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit. Az elkö­ve­tő 2021. decem­ber köze­pén 40 mig­ránst akart a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád sze­rint a férfi 2021. decem­ber 17-én, haj­nal­ban, egy zárt rak­te­rű, dobo­zos kis­te­her­au­tó­ba 40, magu­kat pakisz­tá­ni­nak, afgán­nak és indi­a­i­nak valló mig­ránst vett fel, akik elő­ző­leg a szerb-magyar határ­nál ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág területére.

A vád­lott a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lye­ket a Deve­cser­nél tör­tént iga­zol­ta­tá­su­kig, mint­egy három órán keresz­tül a szűk rak­te­rű jár­mű­ben össze­zsú­fol­va, meg­fe­le­lő szel­lő­zés és víz nél­kül szál­lí­tot­ta. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők közül az út során töb­ben elájul­tak, szom­ju­kat pedig a gép­ko­csi fém­szer­ke­ze­té­re lecsa­pó­dott párá­ból pró­bál­ták olta­ni, miköz­ben a fér­fi­val nem tud­tak kom­mu­ni­kál­ni, mert a veze­tő­fül­ke és rak­tér közöt­ti ple­xi­ab­lak el volt sötétítve.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és kiuta­sí­tás­ra tett indít­ványt az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2022. már­ci­us 11-én meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­lot­tat 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let a vád­lott és védő­jé­nek fel­leb­be­zé­se miatt nem jogerős.