Főoldal » Hírek » Kiszaladó kutya okozta a halálát – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki­nek a kutyá­ja miatt egy ember meghalt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő dél­egy­há­zi, kör­be­ke­rí­tet­len ingat­la­ná­ba foga­dott 2020 júni­u­sá­ban egy keve­rék kutyát. 2020. augusz­tus 1-én a férfi nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a kutyát meg­kös­se, illet­ve elzár­ja. Ugyan­ezen a napon az ingat­lan előtt kerék­pá­ro­zott el a sér­tett és kerí­tés híján a kutya az utcá­ra sza­ladt, majd nekiugrott.

A sér­tett egyen­sú­lyát veszí­tet­te és elesett a bicik­li­vel, ami miatt jobb olda­li comb­csont­ja dara­bos­ra törött.

A sérült sze­mély­re egy isme­rő­se talált rá az utcán, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A kór­ház­ba szál­lí­tá­sa más­nap­ján a férfi a sérü­lé­se követ­kez­té­ben beál­ló kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt elhunyt.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat a kutya­tar­tó­val szemben.