Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott embereket kényszerítettek munkára - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, rossz élet­kö­rül­mé­nyek között élő fér­fit, vala­mint egy szin­tén jöve­de­lem nél­kü­li mély­sze­gény­ség­ben élő, hat fős csa­lá­dot kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket fel­hasz­nál­va, több éven keresz­tül nehéz fizi­kai mun­ka­vég­zés­re bír­tak rá. Fizet­ség­ként csak élel­met, alko­holt és ruhá­za­tot biztosítottak.

A vád­irat sze­rint az egy­más­sal hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban lévő vád­lot­tak egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen 2018. év ele­jé­től 2020. feb­ru­ár hónap végé­ig egy jöve­de­lem nél­kü­li, rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő fér­fit az álta­luk működ­te­tett fate­le­pen, tüzelőanyag-kereskedésben, ille­tő­leg vegyes­bolt­ban vég­zen­dő nehéz fizi­kai mun­ká­ra bír­ták rá. Ha már nem bírt dol­goz­ni, akkor meg­fe­nye­get­ték, fizet­ség­ként ételt, napi két liter bort adtak. Ezen idő­szak­ban az alkal­mi mun­ka­vég­zé­sért 7-10 ezer forint ellen­ér­ték járt, a vád­lot­tak ezt nem fizet­ték ki, így közö­sen, össze­sen több mint 5 mil­lió forint össze­gű jog­ta­lan előnyt szereztek.

2018. végé­től 2021. ápri­lis hónap végé­ig, egy, a tele­pü­lé­sen lakó hat fős, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző csa­lá­dot kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tük­kel vissza­él­ve, vál­lal­ko­zá­sa­ik­ban nehéz fizi­kai mun­ka­vég­zés­re bír­tak rá.  Miu­tán a házuk lak­ha­tat­lan­ná vált, elköl­töz­tet­ték őket, és az egyik vád­lott bér­le­ti díjat sze­dett tőlük. Ami­kor a csa­lád férfi tagja meg­ta­gad­ta a mun­ka­vég­zést, meg­ke­res­ték, a mun­ka­hely­re vit­ték és bán­tal­ma­zás­sal bír­ták rá a mun­ka­vég­zés­re. Fizet­ség­ként a csa­lád­ta­gok­nak a napi szük­ség­le­te­i­ket épp hogy kielé­gí­tő ételt és italt, vala­mint ruhá­za­tot adtak, rit­kán, mini­má­lis pénz­be­li jut­ta­tást. Az alkal­mi mun­ká­ért napi 7-10 ezer forin­tot kel­lett volna fizet­ni, a vád­lot­tak azon­ban kész­pénzt nem adtak szá­muk­ra, és leg­alább heti 5 mun­ka­nap­pal szá­mol­va, cse­lek­mé­nyük­kel közö­sen, össze­sen 36 mil­lió forint össze­gű jog­ta­lan előnyt szereztek.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két férfi és a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nő vád­lot­tal szem­ben – akik közül az egyik férfi vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, míg vád­lott tár­sai bün­tet­le­nek – fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indítványozott.