Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott férfit zsákmányolt ki és kényszerített munkára egy emberkereskedő - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő éve­ken keresz­tül Enyin­gen egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fér­fit erő­szak­kal mun­ka­vég­zés­re kény­sze­rí­tett, de nem fize­tett neki.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a sér­tett az albér­le­te meg­szű­né­se miatt any­já­val együtt lak­ha­tás nél­kül maradt, emi­att kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be került. A férfi ezt kihasz­nál­va a sér­tet­tet 2012-től fenye­ge­tés­sel, illet­ve erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy ház körü­li mun­ká­kat végez­zen meg­fe­le­lő élel­me­zés biz­to­sí­tá­sa nél­kül. A férfi a sér­tet­tet a lakó­há­za gará­zsá­nak dohos, koszos, fűtet­len táro­ló­he­lyi­sé­gé­ben szál­lá­sol­ta el, ahol folyó­víz, illem­hely nem volt. A gya­nú­sí­tott a fér­fit meg­alá­zó, gya­lá­zó kife­je­zé­sek­kel illet­te, any­já­nak 2016-ban tör­tént halá­lá­ig annak jöve­del­mét is elvette.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely a jelen­le­gi minő­sí­tés mel­lett 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. A tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye fenn­áll, továb­bá a hosszú elkö­ve­tés időre tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés­től is ala­po­san tar­ta­ni lehet.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, a dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbezett.