Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott fiatal lányokat zsákmányolt ki szexuálisan a kaposvári férfi által vezetett bűnbanda - rendőrségi videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val és a neki segéd­ke­ző két nővel szem­ben, akik nehéz sorsú fia­tal lányo­kat bír­tak rá pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség folytatására.

A vád sze­rint a férfi 2018-ban ismer­ke­dett meg a fia­ta­labb, koráb­ban álla­mi gon­do­zás­ban nevel­ke­dett női vád­lot­tal, aki­vel egy lát­szó­la­gos élet­tár­si kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki azért, hogy őt a köz­vet­len befo­lyá­sa alatt tart­sa. A férfi ezt a hatal­mi viszonyt kihasz­nál­va rábír­ta a nőt arra, hogy pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ked­jen, és az ebből szár­ma­zó pénzt adja át neki.

A férfi a pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­ból szár­ma­zó jöve­del­mé­nek növe­lé­se érde­ké­ben később meg­ál­la­po­dott a másik, idő­sebb nővel, aki vál­lal­ta, hogy olyan kiszol­gál­ta­tott élet­hely­zet­ben lévő, első­sor­ban inté­ze­ti nevelt fia­tal lányo­kat tobo­roz a szá­má­ra, akik haj­lan­dó­ak pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat­ni. Az áldo­za­tok behá­ló­zá­sá­ba a férfi bevon­ta az élet­tár­sát is, aki önként köz­re­mű­kö­dött a sér­tet­tek sze­xu­á­lis cél­za­tú kizsák­má­nyo­lá­sá­ban azzal, hogy igye­ke­zett meg­győz­ni őket arról, hogy dol­goz­za­nak pros­ti­tu­ált­ként a férfinak.

A vád­lot­tak ennek meg­fe­le­lő­en négy kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fia­tal lányt igye­kez­tek ilyen irá­nyú tevé­keny­ség vég­zé­sé­re rábír­ni. A meg­kör­nyé­ke­zett sér­tet­tek közül végül ket­ten hosszabb-rövidebb ideig pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ked­tek a férfi irá­nyí­tá­sa alatt úgy, hogy az abból szár­ma­zó bevé­telt neki átadták.

A vád­lot­tak­ra végül 2021 máju­sá­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont bevo­ná­sá­val csap­tak le a somo­gyi rend­őrök, akik közül a férfi azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban már bün­te­tett fér­fi­val és a két nővel szem­ben egy­aránt fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/penzert-kinaltak-lanyokat-kaposvaron