Főoldal » Hírek » Kitalált daganatos betegségre hivatkozással csalt az anya és fia - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

160 sér­tet­től több mint 13 mil­lió forin­tot csalt ki egy anya és a fia, mert azt állí­tot­ták a sér­tet­tek­nek, hogy a fiú daga­na­tos beteg, noha ez nem volt igaz.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 60-as éve­i­ben járó anya és a bün­te­tett elő­éle­tű fia 2017-től mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. Közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy meg­él­he­té­sük­höz pénzt fog­nak sze­rez­ni oly módon, hogy magán­sze­mé­lye­ket, cége­ket, illet­ve egy daga­na­tos bete­ge­ket támo­ga­tó ala­pít­ványt keres­nek meg tele­fo­non azzal, hogy a fiú­nak külön­bö­ző daga­na­tos beteg­sé­gei van­nak, és műtét­re, gyógy­sze­rek kivál­tá­sá­ra, egész­ség­ügyi ellá­tá­sok fede­ze­té­re ado­mányt kér­nek. A való­ság­ban a fiú nem szen­ve­dett ilyen beteg­sé­gek­ben, a vád­lot­tak éppen ezért téve­dés­be ejtet­ték az ado­má­nyo­zó sértetteket.

A tele­fon­hí­vá­so­kat az anya bonyo­lí­tot­ta, aki ilyen­kor síró, könyör­gő han­gon kérte a támo­ga­tást, több­ször azt állí­tot­ta, hogy a fia meg­hal, ha nem kap segít­sé­get. A sér­tet­tek 5 ezer forint­tól több  100 ezer forin­tig ter­je­dő ado­má­nyo­kat utal­tak az anya és a fiú bank­szám­lá­i­ra, ame­lyet álta­lá­ban a fiú vett fel, a bank­szám­lá­kon egy fil­lér sem maradt.

2017-ben a fiú egy ala­pít­ványt kere­sett meg, amely­től támo­ga­tást kért a nem léte­ző daga­na­tos beteg­sé­gei keze­lé­sé­re. Szer­ző­dést is alá­írt az ala­pít­vánnyal, mely­nek foly­tán az ala­pít­vány rend­sze­re­sen utal­ta a pénzt. 2018-ban orvo­si iga­zo­lást kér­tek a fiú­tól, aki ekkor egy hamis házi orvo­si iga­zo­lást muta­tott be nekik. Az ala­pít­vány az évek alatt közel 4 mil­lió forint támo­ga­tást adott a vádlottaknak.

Az ügyész­ség 160 rend­be­li csa­lás­sal és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az anyát és fiát.

Amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek és nem kérik a tár­gya­lás tar­tá­sát, akkor az anyá­val szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést, 100 ezer forint pénz­bün­te­tést, a fiú­val szem­ben pedig 3 év bör­tön­bün­te­tést és szin­tén 100 ezer forint pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség. Mind­két vád­lott ese­té­ben a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyon elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­ta továb­bá, illet­ve a fiú ese­té­ben a koráb­ban kisza­bott - fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is, amit lopá­sért kapott.

 Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.