Főoldal » Archív » Kitalálta a rablást, mert tartozott a szüleinek - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki valót­lan beje­len­tést tett egy meg nem tör­tént rab­lás miatt.

A férfi 2018. máju­sá­ban beje­len­tést tett a Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, mely sze­rint őt Pécsett, az urán­vá­ro­si posta épü­le­te mögött egy isme­ret­len sze­mély kés­sel meg­fe­nye­get­te, és köve­tel­te a nála lévő 90.000 forin­tot. A fel­je­len­tő azt állí­tot­ta, hogy az isme­ret­len sze­mély azzal fenye­get­te meg, hogy ha a pénzt nem adja át, úgy leszúr­ja. A beje­len­tő állí­tá­sa sze­rint a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, és ezért a 90.000 forin­tot átad­ta a támadójának.

A beje­len­tés alap­ján a Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt ren­delt el nyo­mo­zást, mely­nek során több tanút hall­gat­tak ki, és meg­kí­sé­rel­ték fel­ku­tat­ni az elkö­ve­tőt. Az eljá­rás során a fel­je­len­tőt foly­ta­tó­la­go­san kihall­gat­ták, ekkor azon­ban a val­lo­má­sá­ban elmond­ta, hogy tény­le­ge­sen nem rabol­ták ki, csu­pán tar­to­zott a szü­le­i­nek, mely össze­get meg­ad­ni nem tudta, ezért talál­ta ki a rablást.

A férfi cse­lek­mé­nye bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.