Főoldal » Hírek » Kitépte idős áldozata nyakláncát egy férfi - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy  34 éves férfi pár hét­tel ezelőtt egy XI. kerü­le­ti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban meg­tá­ma­dott egy 87 éves asszonyt, aki­nek kitép­te a nya­ká­ból az arany­lán­ca­it, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. Pár perc­cel később az éksze­re­ket egy köze­li zálog­ház­ban értékesítette. 

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi 2022. ápri­lis 26-án, a XI. kerü­let­ben, a Fehér­vá­ri út – Bocs­kai út keresz­te­ző­dé­sé­nél lévő vil­la­mos­meg­ál­ló­tól követ­te a haza­fe­lé tartó, bot­tal járó 87 éves sér­tet­tet. A tár­sas­ház­hoz érve a vád­lott belé­pett a sér­tett után a lép­cső­ház­ba. Ami­kor az idős asszony meg­for­dult, a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a sér­tett nya­ká­ban lévő két arany nyak­lán­cot. Ahogy a táma­dó meg­rán­tot­ta a nyak­lán­co­kat, a sér­tett a föld­re zuhant, és beütöt­te a vál­lát. A vád­lott a föl­dön fekvő áldo­za­tát hát­ra­hagy­va elme­ne­kült, majd pár perc­cel később a nyak­lán­co­kat bevit­te egy zálog­ház­ba, ami­kért csak­nem 80.000 forin­tot kapott.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-elfogtak-a-nyaklanckitepot