Főoldal » Hírek » Rendezvények » Kitüntetett ügyészek

A már­ci­us 15-i nem­ze­ti ünnep alkal­má­ból dr. Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök úr – dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr kez­de­mé­nye­zé­sé­re – álla­mi kitün­te­té­se­ket ado­má­nyo­zott három ügyész részé­re. A köz­tár­sa­sá­gi elnök úr meg­bí­zá­sá­ból, a kitün­te­té­se­ket már­ci­us 16-án a leg­főbb ügyész úr adta át a Leg­főbb Ügyész­sé­gen.

Képek az ünnep­ség­ről