Főoldal » Hírek » Kiütötte az autómosó betonfalát a bedrogozott sofőr - videóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal fel­nőtt fér­fi­val szem­ben, aki 2021 decem­be­ré­ben jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sa elle­né­re, kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­ve oko­zott bal­ese­tet Salgótarjánban.

A veze­tői enge­déllyel sosem ren­del­ke­ző, az elkö­ve­tés ide­jén 19 éves vád­lott 2021. decem­ber 10-én, dél­előtt, Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban gép­ko­csi­já­val egy önki­szol­gá­ló autó­mo­só terü­le­té­re haj­tott, ahol a mosó­ál­lá­sok egyi­ké­re haj­tott, de tovább haladt, és az autó­mo­só falá­nak ütközött.

A sofőr kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa után, bódult álla­pot­ban vezet­te a gép­jár­mű­vet, ráadá­sul úgy, hogy a veze­tés­től koráb­bi cse­lek­mé­nyei miatt a bíró­ság már eltil­tot­ta, ráadá­sul fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés hatá­lya alatt is állt.

Emel­lett mind ő, mind a gép­ko­csi­ban utas­ként tar­tóz­ko­dó társa ruhá­za­tá­ból kábítószer-prekurzornak minő­sü­lő drog került elő

A 19 éves vád­lott­nak így négy bűn­cse­lek­mény, a kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa, bódult és eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés, vala­mint kábítószer-prekurzorral vissza­élés miatt is felel­nie kell, tár­sá­val szem­ben ugyan­csak ez utób­bi bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyészség.

A sofőr tel­jes beis­me­rő val­lo­má­sa ese­tén – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től, és 3 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra szá­mít­hat az elő­ké­szí­tő ülé­sen, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést is le kell töl­te­nie. Tár­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tés az indítvány.

Az ese­tet biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette:

https://fb.watch/jUFw_wqzzH/