Főoldal » Hírek » Kizsákmányolták a prostituáltakat – Fotóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem, kerí­tés és pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se miatt emelt vádat 7 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik 2011 és 2017 között az Egye­sült Király­ság­ban 26 sér­tett nő kizsák­má­nyo­lá­sá­val 40 mil­lió forint­ra tet­tek szert.

A pros­ti­tú­ció kizsák­má­nyo­lá­sá­ra, mint a modern kori rab­szol­ga­ság jelen­sé­gé­re mutat rá a 2017-ben a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda és a lon­do­ni Met­ro­po­li­tan Poli­ce ember­ke­res­ke­de­lem­re sza­ko­so­dott mun­ka­tár­sa­i­nak, közös nyo­mo­zó­cso­port kere­té­ben ered­mé­nye­sen össze­han­golt mun­ká­já­val indult büntetőeljárás.

Egy tar­ho­si csa­lád három tagja 2011-2012-ben köl­tö­zött ki Lon­don­ba, majd a közös­sé­gi médi­á­ban fel­adott hir­de­té­sek­kel tobo­roz­tak Magyar­or­szág­ról nőket pros­ti­tú­ci­ós mun­ká­ra. Kez­det­ben az álta­luk bérelt lakás egyik szo­bá­ját adták ki erre a tevé­keny­ség­re. Később ingat­la­no­kat bérel­tek, kez­det­ben a fővá­ros­ban, majd jel­lem­ző­en ang­li­ai nagy­vá­ro­sok­ban, ami­hez segít­sé­get nyúj­tott nekik békés­csa­bai szü­le­té­sű, azon­ban kint élő bűntársuk.

A bűn­szö­vet­ség veze­tői a sér­tet­tek­nek segí­tet­tek meg­szer­vez­ni a kiuta­zást, a szál­lást, a tele­fo­nos elér­he­tő­sé­get, a napi ellá­tást. A két férfi és női tár­suk a sér­tet­tek­ről sze­xu­á­lis jel­le­gű fény­ké­pe­ket készí­tet­tek, amit pros­ti­tú­ci­ós szol­gál­ta­tást kíná­ló inter­ne­tes felü­le­te­ken elhe­lyez­tek és a pro­filt folya­ma­to­san fris­sí­tet­ték. A pros­ti­tu­ál­ta­kat köz­vet­le­nül jel­lem­ző­en nem lehe­tett meg­ke­res­ni, hanem a bűn­szö­vet­ség veze­tői három vád­lott tár­su­kat ún. recep­ci­ós­ként alkal­maz­ták, akik a hívá­so­kat fogad­ták, a hely­színt, a szol­gál­ta­tás jel­le­gét és a tari­fát leegyez­tet­ték. A sér­tet­tek a bevé­te­lük felét adták oda kizsák­má­nyo­ló­ik­nak. A vád­lot­tak 6 év lefor­gá­sa alatt leg­alább 40 mil­lió forint ille­gá­lis jöve­del­met sze­rez­tek tevékenységükből.

A sér­tett nők közül 15-en kilá­tás­ta­lan élet­kö­rül­mé­nye­ik miatt olyan kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben vol­tak, hogy más válasz­tás hiá­nyá­ban dön­töt­tek a pros­ti­tú­ció mel­lett, így sérel­mük­re bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét követ­ték el a ter­hel­tek. A továb­bi 11 sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban az ület­sze­rű kerí­tés és a pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se róha­tó a vád­lot­tak terhére.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­szö­vet­ség 3 veze­tő­jét és az ingat­la­nok bér­lé­sé­ben sze­re­pet ját­szott tár­su­kat még beis­me­ré­sük ese­tén is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, továb­bá a meg­szer­zett vagyon elkob­zá­sá­ra ítél­je a bíró­ság. A recep­ci­ó­sok­kal szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul a mér­té­kes indítvány.

Az ügy­ben a bizo­nyí­té­kok egy része az Egye­sült Király­ság­ban, míg más része Magyar­or­szá­gon volt elér­he­tő. A közös nyo­mo­zó­cso­port­ban a Békés Megyei Főügyész­ség veze­té­sé­vel együtt­mű­kö­dő magyar és angol nyo­mo­zók egy idő­ben, mind­két helyen tud­ták biz­to­sí­ta­ni a vád­eme­lés­hez szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat. Ezek átadá­sa a magyar ható­ság részé­re az Euro­just koor­di­ná­lá­sá­val lét­re­jött együtt­mű­kö­dés kere­té­ben lénye­ge­sen gyor­sab­ban és haté­ko­nyab­ban meg­va­ló­sult, mint a hagyo­má­nyos jog­se­gély­ügy­in­té­zés keretében.

A kép illusztráció.