Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Klipforgatás közben rongálta meg a műemlék mauzóleumot, majd feltöltötte az internetre- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség műem­lék meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki úgy oko­zott kárt a védett épü­let­ben, hogy az egyik belső falát megrúgta.

A hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­ző vád­lott 2020 ápri­li­sá­ban, Miké­ben egy álta­la írt zene­szám­hoz for­ga­tott video­kli­pet bará­ta­i­val, amely során a Mike Köz­ség Önkor­mány­za­tá­nak tulaj­do­ná­ban lévő és műem­lé­ki védett­ség alá tar­to­zó Soms­sich mau­zó­le­um­hoz is kimentek.

A fil­me­zés során a férfi az épü­let ajta­ját nagy len­dü­let­tel belök­te, üres sörös üve­get vágott több­ször is a fal­hoz, illet­ve abba olyan erő­vel rúgott bele, hogy egy részen lehul­lott a vako­lat és 80.000 forint kár keletkezett.

A vád­lott ron­gá­lá­sát kame­rá­val is rög­zí­tet­ték, majd a klip része­ként egy inter­ne­tes vide­ó­meg­osz­tó olda­lon tet­ték elér­he­tő­vé, ami alap­ján végül bün­te­tő­el­já­rás indult.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indítványozta.