Főoldal » Archív » Kocsikázni akart, ezért kilökte autójából a stop táblánál megálló nőt

A Bajai Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 32 éves bátai fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly decem­ber 19-én Baján egy útke­resz­te­ző­dés­ben vára­ko­zó jár­mű­be önké­nye­sen beült, majd a sofőrt kilök­te az autó­já­ból azért, hogy kocsi­káz­has­son egyet.

A 32 éves bátai férfi tavaly kará­csony előtt néhány nap­pal, kora dél­után Baján, az egyik útke­resz­te­ző­dés­ben egy stop táb­lá­nál sza­bá­lyo­san meg­ál­ló nő autó­já­nak jobb első ajta­ját kinyi­tot­ta és a jár­mű­be beszállt. A nő több­ször fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy hagy­ja el az autót, ő azon­ban nem szállt ki, hanem azt köve­tel­te a nőtől, hogy vigye el.

A nő ekkor a vád­lot­ton átnyúl­va kinyi­tot­ta a jobb első ajtót és ismét távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a férfi ennek elle­né­re nem száll ki, hanem még vissza­csuk­ta az ajtót.

A sér­tett azért, hogy segít­sé­get kér­jen, a veze­tő olda­li ajtót kinyit­va kissé kiha­jolt, fél lábá­val kilé­pett és a mögöt­te lévő autós felé inte­ge­tő moz­du­la­to­kat tett. A vád­lott ezt kihasz­nál­va a nőt a veze­tő­ülés­ből kilök­te és a hely­szín­ről Pör­böly irá­nyá­ba elhaj­tott.

A férfi a jog­ta­lan hasz­ná­lat végett elvett autót még ugyan­ezen a napon az esti órák­ban a sér­tett­nek vissza­vit­te.

Az ügyész­ség a fér­fit erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség és azt, hogy tilt­sák el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A bün­tet­len elő­éle­tű, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.