Főoldal » Archív » Kocsikázni akart

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt.

A sér­tett 2018. augusz­tus hónap ele­jén, a kora reg­ge­li órák­ban a roko­na­it láto­gat­ta meg az álta­la bérelt sze­mély­gép­ko­csi­val, és Ózd bel­te­rü­le­tén a házuk előtt lepar­kolt, azon­ban az indí­tó­kul­csot a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban hagyta.

A vád­lott a dél­előt­ti órák­ban ebben az utcá­ban tar­tóz­ko­dott, és ész­re­vet­te, hogy a gép­jár­mű­ben van az indí­tó­kulcs, így annak elle­né­re, hogy veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett, úgy gon­dol­ta, hogy „kocsi­ká­zik egyet.” A férfi beült a gép­jár­mű­be, bein­dí­tot­ta, és nagy gáz­zal elin­dult az utcá­ban, azon­ban gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt rög­tön a víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, ahon­nan már nem tudott tovább közlekedni.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.