Főoldal » Archív » Ködben hajtott a vasúti átjáróba a hajdúsámsoni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki köd­ben a vonat elé haj­tott a vas­úti átjáróban.

A vád­lott 2020. janu­ár 17-én reg­gel 08 óra­kor egye­dül köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Haj­dú­sám­son­ban egy dűlő­úton a vas­úti átjá­ró irá­nyá­ba. Ekkor jelen­tős volt a köd, ami kor­lá­toz­ta a kör­nye­zet beláthatóságát.

A dűlő­út és a vas­út­vo­nal keresz­te­ző­dé­sét köz­úti jel­ző­táb­lák előre jelez­ték, azon­ban a vád­lott nagy­fo­kú gon­dat­lan­sá­ga foly­tán meg­ál­lás nél­kül behaj­tott a biz­to­sí­tó beren­de­zés­sel el nem látott átjá­ró­ba. Ekkor ért oda a sza­bá­lyo­san, 40 km/h sebes­ség­gel Máté­szal­ka felől Deb­re­cen felé köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat. A vas­úti sze­rel­vény veze­tő­je ész­lel­ve a vád­lott maga­tar­tá­sát, gyors­fé­ke­zést alkal­ma­zott hang­jel­zés adása mel­lett, azon­ban ennek elle­né­re a moz­dony jobb olda­li lép­cső­je neki­üt­kö­zött a vád­lott által veze­tett gép­jár­mű bal első részének.

Az ütkö­zés után a vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­val ada­ta­i­nak hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül elhaj­tott. A bal­eset­ben senki nem sérült meg, a vonat­ban anya­gi kár nem kelet­ke­zett, azon­ban a cse­lek­mény foly­tán két sze­mély­vo­nat össze­sen 81 per­cet késett.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.