Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kődobálás a kiskunhalasi őrzött szálláson 14 külföldi személy előzetes letartóztatását indítványozta a nyomozó ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 14 kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sze­mély­nek, akik 2016. janu­ár 15-én este­fe­lé a kis­kun­ha­la­si befo­ga­dó köz­pont­ban a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támadtak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye