Főoldal » Archív » Kődobálás a kiskunhalasi őrzött szálláson 15 külföldi gyanúsítottat állít bíróság elé a nyomozó ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 2016. feb­ru­ár 10-én és 11-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a 15 kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik 2016. janu­ár 15-én a kis­kun­ha­la­si befo­ga­dó köz­pont­ban a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támadtak.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.08.