Főoldal » Hírek » Kokaincsempésszel szemben emeltek vádat – videós hivatkozással – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki 100 darab koka­in­kap­szu­lát lenyel­ve pró­bált kábí­tó­szert csem­pész­ni Budapestre.

A vád­irat sze­rint a Hol­lan­di­á­ban élő sier­ra leo­nei fér­fit 2023. már­ci­us 24. napja előtt egy isme­ret­len sze­mély meg­bíz­ta azzal, hogy pén­zért cse­ré­be csem­pésszen koka­int Amsz­ter­dam­ból Magyar­or­szág­ra. A vád­lott a meg­bí­zást elvál­lal­ta, ezért Amsz­ter­dam­ba uta­zott, ahol átvett és lenyelt 100 darab, össze­sen közel 1000 gramm koka­int tar­tal­ma­zó kap­szu­lát, majd az ily módon a tes­té­be rej­tett kábí­tó­szer­rel 2023. már­ci­us 24-én este, repü­lő­vel Buda­pest­re utazott.

Az elkö­ve­tőt a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai ellen­őriz­ték. Az ennek kere­té­ben elvég­zett orvo­si vizs­gá­lat kimu­tat­ta a test­üre­gé­ben lévő kokainkapszulákat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lés­re és kiuta­sí­tás­ra tett indít­ványt. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által koráb­ban köz­zé­tett, a meg­ta­lált kap­szu­lá­kat is bemu­ta­tó videó elér­he­tő az aláb­bi lin­ken: https://fb.watch/oMciHkybBN/