Főoldal » Archív » Kokaincsempészéssel bízta meg ismerősét egy magyar nő - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 39 éves magyar nővel szem­ben, aki a vád sze­rint nigé­ri­ai tár­sa­i­val együtt egy magyar isme­rő­sét bízta meg azzal, hogy a gyom­rá­ban koka­int csem­pésszen Magyarországra.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 39 éves magyar nő két nigé­ri­ai isme­rő­sé­vel együtt 2012 szep­tem­be­ré­től koka­in keres­ke­del­mé­vel fog­la­ko­zott Buda­pest területén.

Isme­rő­sük­nek, egy magyar fér­fi­nak a vád­lott és két nigé­ri­ai társa pénz­szer­zé­si lehe­tő­ség­ként fel­aján­lot­ta, hogy a tes­té­be rej­tett kap­szu­lák­ba cso­ma­gol­va kábí­tó­szert hoz­zon be nekik Magyar­or­szág­ra. Miu­tán a férfi elfo­gad­ta az aján­la­tot, tár­sai be is gya­ko­rol­tat­ták vele a kap­szu­lák lenye­lé­sét, majd egy pró­ba­utat is leszer­vez­tek neki.

A sike­res pró­ba­út után a vád­lott nő 2013 augusz­tu­sá­ban azzal bízta meg a fér­fit, hogy Spa­nyol­or­szág­ból, Mad­rid­ból a gyom­rá­ba rejt­ve 40 kap­szu­lá­ban koka­int csem­pésszen Magyar­or­szág­ra, és ezért mint­egy 500 eurót ígért neki.

A magyar férfi kiuta­zá­sát, spa­nyol­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sát, a koka­in­nal töl­tött kap­szu­lák átvé­te­lét és a haza­u­ta­zá­sát a két nigé­ri­ai férfi szervezte.

A kapott inst­ruk­ci­ók­nak meg­fe­le­lő­en a magyar férfi Mad­rid­ba uta­zott, ott a kap­szu­lá­kat átvet­te, lenyel­te és ily módon a tes­té­ben légi úton Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ta, majd – miu­tán azok kiürül­tek a szer­ve­ze­té­ből – átad­ta a megbízóinak.

Ezt köve­tő­en, a vád­lott nő 2013 novem­be­ré­ben bízta meg ismét magyar isme­rő­sét koka­in szál­lí­tá­sá­val. A koráb­bi útjá­hoz hason­ló­an a férfi ismét Mad­rid­ba uta­zott, ahol 38 kap­szu­lá­ban össze­sen csak­nem 400 gramm koka­int nyelt le. Ezek után a tes­té­be rej­tett kap­szu­lák­kal repü­lő­vel érke­zett Buda­pest­re, ahol azon­ban a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ille­té­ke­sei ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a tes­té­be rej­tett kap­szu­lá­kat megtalálták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a magyar nővel szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nő két nigé­ri­ai tár­sá­val és a kábí­tó­szert szál­lí­tó magyar fér­fi­val szem­ben a fenti bűn­cse­lek­mény miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség már koráb­ban vádat emelt, a bíró­sá­gi eljá­rás folya­mat­ban van a Fővá­ro­si Törvényszéken.

 

Buda­pest, 2016. októ­ber 18.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye