Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Kölcsön ígéretével csábított - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki meg­té­vesz­tő inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel több szlo­vák sze­mélyt is megkárosított.

A vád­irat sze­rint a gyáli lak­hellyel ren­del­ke­ző, magyar férfi koráb­ban lét­re­ho­zott egy szlo­vák céget, amely­nek pénz­ügyi szol­gál­ta­tás volt a pro­fil­ja. Ezután a cég a web­ol­da­lán olyan meg­té­vesz­tő rek­lá­mo­kat helye­zett el, ame­lyek sze­rint külön­bö­ző célok­ra köl­csö­nö­ket tud biz­to­sí­ta­ni. Ugyan­ak­kor erre enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. Való­já­ban az elkö­ve­tő vásár­lói cso­por­to­kat kívánt szer­vez­ni, melyek lénye­ge, hogy meg­ha­tá­ro­zott ideig kell befi­ze­té­se­ket esz­kö­zöl­ni. Bizo­nyos befi­ze­tés után a cso­port egyik tagja kap­hat egy nagyobb össze­get, ame­lyet a többi tag hoz­zá­já­ru­lá­sá­ból fedeznek.

Az elkö­ve­tő a fél­re­ve­ze­tő hir­de­té­sek­kel tizen­egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt tévesz­tett meg. A sér­tet­tek abban bízva, hogy való­ban köl­csön­höz jut­nak tel­je­sí­tet­ték az első befi­ze­té­se­ket. Ezután sem a remélt össze­get sem a befi­ze­té­sü­ket nem kap­ták vissza. A férfi ezzel a mód­szer­rel négy hónap alatt össze­sen három és fél­mil­lió forin­tot szer­zett, amit saját meg­él­he­té­sé­re hasz­nált fel.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tizen­egy rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.