Főoldal » Hírek » Kölcsönkérni indult, megölte az idős asszonyt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő nagy össze­gű adós­sá­go­kat hal­mo­zott fel, ezért éjsza­ka átment a közel­ben lakó idős­ko­rú asszony­hoz pénzt kérni, aki eluta­sí­tot­ta, ezért a férfi kés­sel több­ször nya­kon szúrta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nagyobb össze­gű adós­sá­got hal­mo­zott fel, melyet nem tudott vissza­fi­zet­ni. Elha­tá­roz­ta úgy sze­rez pénzt, hogy a vele azo­nos bor­so­di tele­pü­lé­sen lakó 74 éves, egye­dül élő sér­tet­től fog köl­csön­kér­ni. A férfi 2022 decem­ber köze­pén, éjsza­ka elment az idős asszony házá­hoz, átmá­szott a kerí­té­sen a hátsó lak­rész bejá­ra­ti ajta­ján kopog­ta­tott. A sér­tett kinyi­tot­ta az ajtót és kér­dez­te a vád­lot­tat mit keres ott, aki mond­ta, hogy pénz­re lenne szük­sé­ge. A sér­tett azt vála­szol­ta nincs pénze, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a lakást, mert érte­sí­ti a rendőrséget.

A vád­lott ekkor a polc­ról fel­vett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, azt a kezé­ben tart­va pénzt köve­telt az asszony­tól, meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem ad, akkor baj lesz. A sér­tett meg­pró­bál­ta a lakás­ból kitol­ni a vád­lot­tat, meg­lök­te, köz­ben folya­ma­to­san kia­bált, hogy hívja a rend­őrö­ket. A vád­lott erre több­ször nya­kon szúr­ta. A sér­tett a szú­rá­sok elle­né­re még véde­ke­zett, dula­ko­dott a vád­lot­tal, mind­ket­ten föld­re kerül­tek, a vád­lott leszo­rí­tot­ta és újból több­ször test­szer­te megszúrta.

A sér­tett ezután már nem tudott fel­áll­ni, a vád­lott viszont a föl­dön fekvő nőt még tovább bán­tal­maz­ta. Az elkö­ve­tő a lakás­ban kész­pénz után kuta­tott, de sem­mit sem talált, így a sér­tet­tet hát­ra­hagy­va eltá­vo­zott az ingat­lan­ból. A férfi a kést és a ruhá­za­tát ott­ho­ná­ban elégette.

A bán­tal­ma­zás nagy fáj­da­lom­mal és elhú­zó­dó szen­ve­dés­sel járt. A sér­tett olyan súlyos szen­ve­dett el, melyek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.