Főoldal » Hírek » Koldulásra kényszerítette házastársát és elhanyagolta kutyáikat – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A férfi meg­aláz­ta és bán­tot­ta fele­sé­gét, vala­mint azzal is fenye­get­te, hogy a gye­re­ke­i­ket sem lát­hat­ja majd, emel­lett a kutyá­i­kat is elha­nya­gol­ta és bán­tal­maz­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a bán­tal­ma­zó­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott – egy 37 éves férfi – 2018 feb­ru­ár­já­ban házas­sá­got kötött a sér­tet­tel. A pár nehéz anya­gi körül­mé­nyek között, egy vas­úti telep­he­lyen lévő  kom­fort nél­kü­li garázs­ban élt a XI. kerü­let­ben. Közöt­tük 2018. év végé­től egyre gya­ko­rib­bá vál­tak a konf­lik­tu­sok, a férfi kia­bált fele­sé­gé­vel, becs­mé­rel­te és meg­ve­rés­sel fenye­get­te akkor, ami­kor nem akart, vagy nem tudott meg­fe­lel­ni az elvá­rá­sa­i­nak.

A vád­lott 2018 telé­től kez­dő­dő­en több­ször bán­tal­maz­ta pár­ját, ütöt­te, meg­po­foz­ta, meg­ha­rap­ta vagy meg­rúg­ta. Volt, hogy a férfi azért ütöt­te meg váran­dós fele­sé­gét, mert a sér­tett nem főzött neki kávét. A pár­nak közös kis­ko­rú gyer­me­kei neve­lő­szü­lők­nél vol­tak. A férfi azzal is fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha kilép a kap­cso­lat­ból, akkor eléri, hogy ne lát­has­sa a gyer­me­ke­it. Emi­att, illet­ve a fizi­kai és a pszi­chés kény­szer miatt a nő a bán­tal­ma­zó kap­cso­lat­ból kilép­ni nem tudott. A férfi 2020-ban erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel már arra is rávet­te a nőt, hogy kol­dul­jon, amely­hez a sér­tett­nek több­ször fel kel­lett hasz­nál­ni a kutyá­i­kat.

A férfi 6 kutyát tar­tott, azon­ban az álla­to­kat nem oltat­ta be, és olyan mér­ték­ben elha­nya­gol­ta, hogy leso­vá­nyod­tak és meg­be­te­ged­tek. Ezen kívül a férfi egy kölyök­ku­tyát ele­del és ivó­víz nél­kül kikö­tött, egy mási­kat pedig azért bán­tott, mert az állat uga­tott. A vád­lott ragasz­tó­sza­lag­gal meg­kö­töz­te a kutya lába­it és bekö­töz­te a szá­ját. Az utób­bi eset­ről a fele­ség üze­net­ben érte­sí­tet­te az állat­vé­dő­ket, akik a kutyát rend­őri segít­ség­gel maguk­hoz vet­ték.

2021 máju­sá­ban a buda­pes­ti rend­őrök elfog­ták a fér­fit. Ekkor az állat­vé­dők segít­sé­gé­vel a többi elha­nya­golt kutyát elvit­ték, meg­ment­ve őket attól, hogy mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ved­je­nek vagy elpusz­tul­ja­nak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit testi sér­tés­sel és becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel, vala­mint állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A képe­ket a rend­őr­ség a hely­szí­nen, míg a kis­ku­tyás fel­vé­te­le­ket a Szur­ko­lók az álla­to­kért állat­vé­dők fotóz­ták.