Főoldal » Archív » Költséges ígéret maradt csupán a nagyszabású szilveszteri rendezvénysorozat

Szil­vesz­te­ri bálok egész sorát ígér­te ország­szer­te egy közép­ko­rú férfi az érdek­lő­dők­nek, de  az év végén mulat­ni vágyó sér­tet­tek nem kap­ták meg az ígért szol­gál­ta­tást annak elle­né­re, hogy idő­ben befi­zet­ték a jegyek árát. A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a sok embert meg­ká­ro­sí­tó elkö­ve­tő­vel szemben.

A rossz anya­gi körül­mé­nyek között vidé­ken élő vád­lott 2014. már­ci­u­sá­ban buda­pes­ti szék­hellyel egy rek­lám­ügy­nök­sé­get hozott létre, mely­nek egy sze­mély­ben volt ala­pí­tó­ja, tulaj­do­no­sa és veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je. Ügy­ve­ze­tő­ként a kft. nevé­ben 2014 késő őszé­től külön­bö­ző web­ol­da­la­kon "Szil­vesz­te­rezz velünk! BUÉK 2015 - orszá­gos ren­dez­vény soro­zat" elne­ve­zés­sel 2014. decem­ber 31-én ötven külön­bö­ző, álta­la önké­nye­sen kivá­lasz­tott hely­szín­re belé­pő­dí­jas bálo­kat hir­de­tett meg, melyek­re az ország min­den részé­ből jelent­kez­tek érdek­lő­dők. A jegyek kezdő ára 8.990 Ft volt, de akadt olyan meg­ren­de­lő is aki 207.839 Ft-ot fize­tett előre a maj­da­ni vidám mulat­ság remé­nyé­ben. A pénzt a jelent­ke­zők a férfi által meg­adott bank­szám­lá­ra utal­ták, ahon­nan a vád­lott azt fel­vet­te, de nem az ígért ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­re, hanem saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta. A meg­hir­de­tett bálok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben sem­mit nem tett, egyet­len - a hir­de­té­se­i­ben meg­je­lölt - hely­színt sem kere­sett fel elő­ze­te­sen. Ugyan­ak­kor az álta­la kül­dött elekt­ro­ni­kus szám­lán arra figyel­mez­tet­te a sér­tet­te­ket, hogy őriz­zék meg a bizony­la­tot, mert "ezt kell majd bemu­tat­ni a ren­dez­vény­sá­tor bejá­ra­tá­nál". Mikor elér­ke­zett Szil­vesz­ter napja a férfi az inter­ne­tes felü­le­te­ken a szél­ső­sé­ges idő­já­rás­ra hivat­koz­va lemond­ta az összes ren­dez­vényt, annak elle­né­re, hogy a mete­o­ro­ló­gia ugyan hűvös, de napos és viszony­lag szá­raz időt jel­zett az év végére.

A vád­lott - aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ke­dett - a sér­tet­tek­nek jog­ta­la­nul össze­sen több mint három­mil­lió forint kárt okozott.

A járá­si ügyész­ség 15 rend­be­li kisebb kárt okozó, és 84 rend­be­li, a sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkövetőt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, emel­lett pénz­bün­te­tést szab­jon ki, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet álta­lá­nos veze­té­sét ellá­tó szer­ve­ze­ti tag­sá­gá­tól, illet­ve a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet egy­sze­mé­lyű veze­té­sé­től, továb­bá köte­lez­ze az álta­la oko­zott kár megtérítésére.