Főoldal » Archív » Komárom-Esztergom megyei ügyészségi dolgozók elismerése az Ügyészség Napja alkalmából

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vényt 1871. júni­us 10-én hir­det­ték ki, ennek emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pe­li az ügyé­szi szer­ve­zet a Magyar Ügyész­ség Nap­ját, ez egy­ben az ügyész­ség dol­go­zói szá­má­ra mun­ka­szü­ne­ti nap, vala­mint alkal­mat ad az ügyész­ség fel­ada­ta­i­val össze­füg­gő, kiemel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyért járó elis­me­ré­sek átadására. 

A Komárom-Esztergom megye ügyé­szi szer­ve­ze­té­nek alkal­ma­zot­tai közül a leg­főbb ügyész úr kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai mun­ká­já­ért Magyar István-díjban része­sí­tet­te a Leg­főbb Ügyész­sé­gen kiren­de­lés­sel szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő esz­ter­go­mi járá­si ügyész­sé­gi veze­tő ügyészt, saj­tó­szó­vi­vőt, dr. Mis­kolczi Ivet­tet, vala­mint a tata­bá­nyai járá­si ügyész­sé­gi veze­tő­he­lyet­tes ügyészt, dr. Csuha Krisztiánt.

Magyar István-díj annak az ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak ado­má­nyoz­ha­tó, aki szak­mai mun­ká­ját hiva­tás­tu­dat­tal és tar­tó­san magas szak­mai szín­vo­na­lon végzi, vagy az ügyész­ség ered­mé­nyes műkö­dé­sét jelen­tős szak­mai fel­adat vég­re­haj­tá­sá­val előmozdította.

Dr. Reszl Ildi­kó főügyész tar­tó­san magas szak­mai szín­vo­na­lon vég­zett mun­ká­juk elis­me­ré­se­ként Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél­ben része­sí­tet­te dr. Makk And­rás tata­bá­nyai járá­si ügyész­sé­gi ügyészt, Eke-Seeler Edit főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lőt, vala­mint a tata­bá­nyai járá­si ügyész­sé­gi iro­da­ve­ze­tőt, Vaj­da­i­né Vimrázi-Dér Andreát.