Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komoly fegyverarzenált tartott az orvvadász – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, vala­mint orv­va­dá­szat miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki­nél gép­ka­ra­bély, pisz­to­lyok, pus­kák és több mint fél­ezer lőszer került elő.

A vád sze­rint a Kun­szent­mik­lós kör­nyé­ki köz­ség­ben élő férfi2 023. júli­us 14-én, este, motor­ke­rék­pár­ral a szán­tó­föld­je köze­lé­ben lévő vadász­te­rü­let­re ment és ott egy enge­dély nél­kül tar­tott 0,22 kali­be­rű lőfegy­ver­rel kilőtt egy rókát. A kun­szent­mik­ló­si jár­őrök a hely­szí­nen tet­ten érték a vadá­sza­ti enge­déllyel sem ren­del­ke­ző vádlottat.

Az ott­ho­ná­ban tar­tott kuta­tás során a nyo­mo­zók való­sá­gos fegy­ver­rak­tá­rat talál­tak. A házi­la­gos kivi­te­lű egy­lö­ve­tű pisz­toly­ról, öntöl­tő pisz­toly­ról, cél­táv­cső­vel fel­sze­relt gép­ka­ra­bély­ról és több pus­ká­ról kide­rült, hogy műkö­dő­ké­pes tűz­fegy­ve­rek. Emel­lett lőfegy­ver­nek minő­sü­lő lég­fegy­ver, továb­bá több mint fél­ezer töl­tény került elő.

A fegy­ve­rek és lősze­rek meg­szer­zé­sé­hez, vala­mint tar­tá­sá­hoz a fér­fi­nak nem volt engedélye.

Az ügyész­ség a fér­fit lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, vala­mint orv­va­dá­szat bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a kuta­tás során lefog­lalt tűz­fegy­ve­rek és lősze­rek láthatók.