Főoldal » Hírek » Kompromittáló felvételekkel zsaroltak – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az „ördög ügyvédje”-ként ismert ügy­höz kap­cso­ló­dó zsa­ro­lá­si ügy­ben össze­sen 6 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra.

Az ügy 6 vád­lott­ja – 3 férfi és 3 nő – egy­más­sal roko­ni, illet­ve bará­ti kap­cso­lat­ban áll.

A vád­irat sze­rint az egyik nő 2018 máju­sá­ban, egy hor­vát­or­szá­gi hajó­úton több sze­mély­ről sze­xu­á­lis tar­tal­mú fénykép- és vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tett.  A komp­ro­mit­tá­ló fel­vé­te­lek készí­té­sé­re a nőt a barát­nő­je és annak férje kérte fel, ami­ért cse­ré­be 100.000 forin­tot ígér­tek. A fel­vé­te­lek készí­té­sét kérők célja az volt, hogy az egyik sér­tet­tet a fel­vé­te­lek nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­val zsa­rol­ják. A nő a fel­vé­te­le­ket továb­bí­tot­ta.

Ezt köve­tő­en a fel­vé­te­lek a házas­pár­tól a roko­na­ik­hoz - akik szin­tén házas­tár­sak - kerül­tek. Mind­két házas­pár hara­gos viszony­ban állt az ügy egyik sér­tett­jé­vel, ezért a komp­ro­mit­tá­ló fel­vé­te­le­ket jog­el­le­ne­sen fel akar­ták hasz­nál­ni. A vád­lot­tak közül ekkor hár­man vet­tek részt - fel­buj­tó­ként, illet­ve bűn­se­géd­ként - a zsa­ro­lás­ban. Ehhez ügy­vé­di segít­sé­get is pró­bál­tak igény­be venni, majd végül az egyi­kük egy barát­ját kérte meg, hogy zsa­rol­ja meg a sér­tet­tet.

A zsa­ro­lás­ra fel­kért férfi 2019 már­ci­u­sá­ban fel­ke­res­te a sér­tet­tet annak vidé­ki iro­dá­já­ban, és közöl­te, hogy meg­bí­zó­ja csak abban az eset­ben nem hozza nyil­vá­nos­ság­ra a fel­vé­te­le­ket, ha fizet 12 mil­lió forin­tot. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra 10 mil­lió forin­tot aján­lott, amit a hajó­úton részt vett több barát­já­val egyen­lő arány­ban adtak össze. A sér­tett pár nap­pal később átad­ta a pénzt a köz­ve­tí­tő­nek, aki nagy részét továb­bí­tot­ta a meg­bí­zó­nak.

A sér­tett zsa­ro­lá­sá­val vádolt ter­hel­tek közül a negye­dik később külön pró­bál­ko­zott a sér­tett zsa­ro­lá­sá­val, 10 mil­lió forin­tot köve­telt tőle azért, hogy a hajó­úton készült fel­vé­te­lek ne kerül­je­nek nyil­vá­nos­ság­ra, a sér­tett azon­ban már nem fize­tett.

Az ügy­nek 9 sér­tett­je van, egyi­kük a külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés mel­lett a zsa­ro­lás­nak is sér­tett­je.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés, illet­ve külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge, vala­mint zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt a Győri Járás­bí­ró­sá­gon emelt vádat. 

A főügyész­ség a sze­xu­á­lis tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket készí­tő nővel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bást indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban, a zsa­ro­lás­sal is vádolt öt tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés az indít­vány.