Főoldal » Hírek » Konferencia a korrupcióról

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet szer­ve­zé­sé­ben ren­dez­ték meg 2022. már­ci­us 21-22-én a „Kor­rup­ci­ós koc­ká­zat, koc­ká­za­tos kor­rup­ció? A cse­kély súlyú és nagy volu­me­nű kor­rup­ció elha­tá­ro­lá­si szem­pont­jai” című pro­jekt záró­kon­fe­ren­ci­á­ját. A ren­dez­vényt az Euró­pai Unió Her­cu­le III prog­ram­ja támo­gat­ta (CRITCOR).

A két­na­pos, magas szak­mai szín­vo­na­lon meg­ren­de­zett tudo­má­nyos tanács­ko­zá­son magyar és kül­föl­di elő­adók tol­má­cso­lá­sá­ban a részt­ve­vők elő­adá­so­kat hall­hat­tak a kor­rup­ció kér­dés­kö­ré­ről; egy­szer­s­mind work­sho­pok kere­té­ben dol­goz­hat­ták fel a kor­rup­ci­ó­val kap­cso­la­tos bün­te­tő­jo­gi és kri­mi­no­ló­gi­ai kér­dé­se­ket.

A tudo­má­nyos kon­fe­ren­ci­án – amely­nek nyitó elő­adá­sát „Az ügyész­ség sze­re­pe a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek üldö­zé­sé­ben” cím­mel Prof. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész tar­tot­ta – szá­mos nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­ber osz­tot­ta meg tudá­sát és tapasz­ta­la­ta­it a kor­rup­ci­ó­ról.

Köz­tük Prof. Micha­el Levi, a Car­dif­fi Egye­tem kri­mi­no­ló­gus pro­fesszo­ra "Kor­rup­ció az Egye­sült Király­ság­ban: Covid-19 – átme­ne­ti zavar vagy rend­szer­szin­tű prob­lé­ma?"; dr. Andra-Roxana Trand­afir PhD, a Buka­res­ti Egye­tem Jog­tu­do­má­nyi Kará­nak dékán­he­lyet­te­se "Kor­rup­ció és a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem Romá­ni­á­ban"; Prof. Anna­li­sa Man­gia­ra­ci­na, a Paler­mói Egye­tem pro­fesszo­ra "Kis­stí­lű és nagy volu­me­nű kor­rup­ció Olasz­or­szág­ban"; a len­gyel­or­szá­gi Cent­ral Anti-Corruption Bureau mun­ka­tár­sai "Rend­őr­sé­gi kor­rup­ció", vala­mint Alan Doig, a New­castle Busi­ness Scho­ol, Nor­t­hum­bria Egye­tem ven­dég­pro­fesszo­ra "Kor­rup­ció­el­le­nes poli­ti­kák és haté­kony­sá­guk a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok csök­ken­té­sé­ben" című elő­adá­sa­ik­kal.

A szak­mai prog­ram azon­ban nem bil­lent el a jelen­ség nem­zet­kö­zi aspek­tu­sa­i­nak elem­zé­se irá­nyá­ba, hiszen kivá­ló magyar szak­em­be­rek pre­zen­tá­ci­ó­it is élvez­het­ték a tanács­ko­zás részt­ve­vői. A magyar szak­ér­tők közül dr. Inzelt Éva PhD, az ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kará­nak egye­te­mi adjunk­tu­sa, dr. Far­kas Krisz­ti­na PhD ügyész, vala­mint dr. Laczó Adri­enn, bíró, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék tanács­el­nö­ke kap­tak szót, "Mit tanul­tunk a kor­rup­ci­ó­ról, amit koráb­ban nem tud­tunk?", vala­mint "A kor­rup­ció érté­ke­lé­se a bíró­ság szem­szö­gé­ből" című elő­adá­sa­ik­kal.

A kon­fe­ren­cia kiegyen­sú­lyo­zott­sá­gát jelez­te, hogy az elő­adá­so­kat köve­tő work­sho­pok nem kor­lá­to­zód­tak az elmé­le­ti kér­dé­sek fel­dol­go­zá­sá­ra, hanem meg­szó­lal­tak a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban dol­go­zó gya­kor­la­ti szak­em­be­rek: rend­őrök, ügyé­szek és bírák is. A kül­föl­di (román, olasz) és hazai eset­fel­dol­go­zá­sok csak­úgy szí­ne­sí­tet­ték a két­na­pos tanács­ko­zást, mint az elmé­let és gya­kor­lat fel­ve­té­se­it nagyí­tó alá vevő dis­kur­zu­sok.

A közel 140 fő rész­vé­te­lé­vel meg­tar­tott kon­fe­ren­cia az OKRI kuta­tói által foly­ta­tott nem­zet­kö­zi kuta­tás záró­ese­mé­nye volt.

A pro­jekt ered­mé­nyei és kiad­vá­nyai az aláb­bi hon­la­pon érhe­tők el: https://hu.critcor.okri.hu/