Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Konferencia az emberkereskedelem elleni küzdelemről
Ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka - a leg­ki­szol­gál­ta­tot­tab­bak ellen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek tipi­kus for­mái, az elle­nük való küz­de­lem tár­sa­dal­munk egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­ta.
 
A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség - a Leg­főbb Ügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - szep­tem­ber végén egy­na­pos kon­fe­ren­ci­át és work­sho­pot tar­tott.
 
Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás és más ható­sá­gi kép­vi­se­lők mel­lett okta­tá­si intéz­mé­nyek mun­ka­tár­sai, egész­ség­ügyi szak­em­be­rek, szo­ci­á­lis szol­gál­ta­tók is jelen vol­tak, hiszen az ember­ke­res­ke­de­lem és a kény­szer­mun­ka ellen csak úgy lehet ered­mé­nye­sen fel­lép­ni, ha az élet min­den terü­le­tén oda­fi­gye­lünk a veszé­lyez­te­tett hely­zet­ben lévők­re.