Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Konyhakéssel akarta megöli élettársát egy férfi – fotóval – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy kony­ha­kés­sel akar­ta meg­öl­ni élet­tár­sát, amit a szom­széd úgy aka­dá­lyo­zott meg, hogy a vád­lot­tat tég­lák­kal dobálta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023 augusz­tu­sá­ban fél­té­keny­ség­ből faka­dó vesze­ke­dést köve­tő­en az élet­tár­sát elő­ször bezár­ta a házba, majd kisza­ba­du­lá­sát köve­tő­en az udva­ron egy kony­ha­kés­sel meg­pró­bál­ta leszúr­ni. Véde­ke­zé­se miatt a szú­rá­sok nem talál­ták el a nőt, hanem a föld­be fúród­tak. A cél­zott szú­rá­sok ereje miatt a kés elgör­bült, nyele pedig letört. A sér­tett segít­sé­gé­re siető egyik szom­széd a fér­fit tég­lák­kal dobál­ta meg, aki így cse­lek­mé­nyét abba­hagy­ta, és a hely­szín­ről elfutott. 

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotón az elkö­ve­tés esz­kö­ze, a kony­ha­kés látható. 

Az elkövetés eszköze, a konyhakés